O mnie

Szanowni Państwo!
Społeczeństwo Gminy Gronowo Elbląskie przystąpi 5 sierpnia tego roku do ponownych wyborów samorządowych, w których zostanie wybrany Wójt naszej Gminy.
Kierując się przekonaniem, że mieszkańcy oczekują wyboru na urząd wójta osoby znającej lokalne problemy oraz posiadającej odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe – zdecydowałem wspólnie z moim Komitetem Wyborczym, by do tych wyborów zgłosić swoją kandydaturę.
Jestem przekonany, że od osoby na stanowisku Wójta Gminy powinno się wymagać kompetencji i pracowitości oraz bardzo ważnej umiejętności współdziałania z samorządem lokalnym – Radą Gminy
i z Radami Sołeckimi. Nie wyobrażam sobie, by odpowiedzialne sprawowanie tej funkcji odbywało się bez demokratycznego uzgadniania obranych celów we współdziałaniu ze społecznością gminy na całym jej terenie, jak również z potrzebą wykazywania wrażliwości na problemy nurtujące nawet jej poszczególnych mieszkańców.
Zarówno w latach nauki, jak i pracy zawodowej kształtowałem swoją postawę, której fundamentem jest mój osobisty życzliwy stosunek do drugiego człowieka. Decydując się na tak ważny krok, jakim jest kandydowanie na stanowisko Wójta Gminy, kieruję się wrażliwością na sprawy innych ludzi, a także zaufaniem do nich. Dlatego też przewiduję przyszłą zgodną współpracę ze wszystkimi, którym dobro gminy i jej mieszkańców nie jest obojętne. (Tytułem informacji nadmieniam, że nie należę, i nie działam w żadnej z partii politycznych.)
Od pierwszego roku życia (czerwiec 1979 r.) jestem mieszkańcem Gminy Gronowo Elbląskie. Szkołę Podstawową ukończyłem w Jegłowniku. Średnie wykształcenie zawodowe i maturę uzyskałem w Technikum Budowlanym w Elblągu. W 2003 r. ukończyłem studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, a w roku 2006 na tym samym wydziale ukończyłem uzupełniające studia magisterskie. Ponadto, ukończyłem podyplomowe studia z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2009 zamieszkałem
w miejscowości Gronowo Elbląskie, z której pochodzi moja żona.
Z administracją jestem związany od siedmiu lat. Od 2010 roku pracuję w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie w Zespole do spraw Rozwoju Gospodarczego i zajmuję się powierzonymi mi zadaniami w zakresie: zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, funduszy unijnych i promocji. Wcześniej, w okresie od 2005 r. do 2008 r. również pracowałem w tutejszym urzędzie, a w okresie od 2008 r. do 2010 r. pracowałem w innych jednostkach administracyjnych.

Doświadczenia edukacyjne i zawodowe zrodziły we mnie wysoki poziom samodyscypliny oraz skłonność do starannego rozważania problemów przed podjęciem ostatecznych decyzji. Jestem przekonany, że po wielu doświadczeniach zawodowych i osobistych jestem w stanie odpowiedzialnie pełnić funkcję Wójta Gminy Gronowo Elbląskie, a każda istotna decyzja przed jej podjęciem będzie przeze mnie gruntownie przemyślana i skonsultowana z samorządem.
Praca jest dla mnie wartością nadrzędną. Staram się ją wykonywać zawsze skrupulatnie i sumiennie. Poszukuję nowych doświadczeń, zachowując przywiązanie do tradycji.
Zdaję sobie sprawę, że przed Gminą Gronowo Elbląskie stoją bardzo poważne wyzwania, które nie mogą być nam obojętne. Do rozwiązywania wszystkich problemów winniśmy podchodzić z aspiracjami
i z silną motywacją, a przede wszystkim angażować całą społeczność gminy.
Moje hasło wyborcze: „Wspólnie, Szczerze, Realnie” odzwierciedla dążenie do sprawowania urzędu wójta najlepiej jak to możliwe na miarę możliwości finansowych naszej gminy i polityki całego państwa.
Zdecydowanie uważam, że wójt jest dla ludzi, nigdy na odwrót, a funkcja ta oznacza przede wszystkim jego obywatelską służbę. Potrafię wysłuchiwać różnych argumentów i wybrać najlepsze wartości kierując się przekonaniem, że tak w życiu, jak i w pracy publicznej człowiek jest najważniejszy.
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach i do oddania głosu na moją kandydaturę na urząd Wójta Gminy, w której mieszkam od dzieciństwa i pracuję dla jej dobra.
„Wspólnie, Szczerze, Realnie”

Z poważaniem
Marcin Ślęzak 

CyberChimps